W ramach działalności związanej z prawem karnym nasi radcy prawni i adwokaci oferują takie usługi jak:

– doradztwo prawne,
– sporządzanie projektów pism procesowych i pozasądowych (apelacja, zażalenie, prywatny akt oskarżenia, wniosek o odroczenie wykonania kary, przerwę, warunkowe przedterminowe zwolnienie etc.),
– reprezentacja pokrzywdzonych w toku postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i o wykroczenia,
– reprezentacja oskarżycieli posiłkowych w sprawach karnych i o wykroczenia przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
– reprezentacja pokrzywdzonych i obrona obwinionych w toku postępowań dyscyplinarnych,
– obrona oskarżonych i obwinionych w sprawach karnych, karnoskarbowych i o wykroczenia w toku postępowania przygotowawczego,
– obrona oskarżonych i obwinionych w sprawach karnych, karnoskarbowych i o wykroczenia w toku postępowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym także w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym,
– obrona oskarżonych i obwinionych w sprawach karnych, karnoskarbowych i o wykroczenia w toku postępowania w przedmiocie wykonania orzeczeń sądowych (o warunkowe przedterminowe zwolnienie, ułaskawienie etc.)