W ramach działalności związanej z prawem gospodarczym nasi radcy prawni i adwokaci oferują takie usługi prawne jak:

– stała, kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców, spółek osobowych i kapitałowych, podmiotów sektora publicznego)
– sporządzanie opinii prawnych,
– powoływanie, rejestracja w CEiDG oraz KRS, likwidacja spółek etc.,
– sporządzanie analiz i przygotowywanie projektów umów,
– udział w charakterze doradcy w spotkaniach biznesowych oraz w posiedzeniach organów podmiotów gospodarczych
– reprezentacja w toku postępowań przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, jak też na etapie przedsądowym (mediacja, negocjacje) w sporach związanych z obrotem gospodarczym i transakcjami handlowymi (m.in. sprawy o zapłatę należności, z tytułu kary umownej, nienależytego wykonania umowy, postępowanie upadłościowe) etc.,
– reprezentacja przed organami administracji w toku postępowań w przedmiocie uzyskania zezwolenia, licencji, koncesji etc.