Starosta Marcin Jabłoński wygrywa kolejny spór przed WSA w Gorzowie Wielkopolskim.

wpis w: Aktualności, Uncategorized | 0

Dnia 20 kwietnia 2017 roku, w sprawie o sygn. akt II SA/Go 505/16,przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. zapadło kolejne,korzystne dla Starosty Marcina Jabłońskiego, reprezentowanego przez naszą Kancelarię, orzeczenie, na mocy którego sąd administracyjny uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze w całości, obciążając kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego stronę przeciwną, tj. Wojewodę Lubuskiego.
Na mocy wydanego przez WSA w Gorzowie Wlkp. orzeczenia Zarząd Powiatu Słubickiego w składzie osobowym wybranym podczas Rady Powiatu w dniu 22 marca 2017 roku miał pełne kompetencje oraz uprawnienia do skutecznego podejmowania uchwał oraz wszelkiego rodzaju czynności (zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym), mimo wydanego przez organ nadzoru rozstrzygnięcia nadzorczego, które zostało prawomocnie uchylone na mocy wyroku NSA z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Link:orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A7B009D853