Niższe opłaty sądowe dla konsumentów

wpis w: Aktualności, Przepisy | 0

W dniu 23 marca 2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn. zm.)

Zgodnie z nowymi przepisami (art. 13 ust. 1a), w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.), opłata stosunkowa, pobierana od konsumenta albo od osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rodzinne, wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednakże nie mniej niż 30,00 złotych i nie więcej niż 1.000,00 złotych.

Jest to zmiana o tyle istotna, iż dotychczasowe brzmienie przepisu art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, określającego maksymalny pułap opłaty stosunkowej w sprawach o roszczenia wynikające ze wskazanych powyżej czynności bankowych, tj. w wysokości nie wyższej niż 1.000,00 złotych, miał zastosowanie do wszystkich podmiotów dochodzących tychże roszczeń, niezależnie od ich statusu.

W zakresie przepisów intertemporalnych, znowelizowana ustawa stanowi, iż w stosunku do postępowań sądowych wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie tejże ustawy, stosuje się – do czasu zakończenia postępowania w danej instancji – przepisy dotychczasowe.

Ustawa wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.